kerkhofreglement
KERKHOFREGLEMENT VOOR OVERLOON


Het bestuur en het beheer van de begraafplaats van de R.K. Parochie H.H. Theobaldus en Antonius van Padua te Overloon berust bij het parochiebestuur. Het bestuur is gebonden aan het Modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een R.K. parochie van de Nederlandse R.K. kerkprovincie.

De duur van het grafrecht, dat tot 1 januari 2006 25 jaar was, is gedurende vijf jaar teruggebracht naar uiteindelijk een grafrecht van 20 jaar vanaf 2010. Deze duur van 20 jaar is gebruikelijk in Nederland. Na deze 20 jaar kan het grafrecht verlengd worden met een periode van 10 jaar.

Artikel 1. Indeling van het kerkhof

  1a: Graven voor kinderen.
  1b: Graven voor alle leeftijden ouder dan groep 1a.
  1c: Urnenmuur

  Wat betreft 1a en 1b:

  Begraving geschiedt in aaneengesloten rijen.
  Een echtpaar kan wensen in één graf begraven te worden.
  Voor beide groepen zijn eenheidskruisen. Men is echter niet verplicht een kruis te plaatsen.
  Op de nieuwe uitbreiding, rij 4 t/m 10 Links en Rechts, zijn alleen grafstenen van Impala grijs graniet toegestaan. Er zijn zes modellen beschikbaar. Een vaste, uniforme omranding, aangebracht door de Henos, is hierbij standaard opgenomen.
  Op het oude gedeelte zijn alleen kruisen van hardsteen en van lichtgrijs graniet geoorloofd.

  Wat betreft 1c:
  De urnen worden geplaatst in de urnenmuur naast en onder elkaar vanuit het midden. De urnen van een echtpaar kunnen in één nis worden bijgezet. Het toevoegen van bederfelijke artikelen is niet geoorloofd. In de granieten afdekplaat mag de tekst alleen gegraveerd worden. Plakletters of ornamenten zijn niet toegestaan.

Artikel 2. Grafrechten

  Het grafrecht kan worden verleend aan een natuurlijk persoon of aan een rechtspersoon. Naam en adres dienen bij het bestuur bekend te zijn. Adreswijzigingen dienen bij het bestuur te worden gemeld.
  Het grafrecht geldt tot 20 jaar na overlijden. Daarna kan men aansluitend verlengen voor 10 jaar. Ruim één jaar voordat het grafrecht afloopt, worden de nabestaanden schriftelijk in de gelegenheid gesteld het grafrecht te verlenen. Verlenging van grafrechten wordt verleend voor een termijn van 10 jaren, tenzij het bestuur op verzoek uitzonderingen toestaat. Wanneer in een graf een bijzetting heeft plaats gehad, wordt de lopende termijn verrekend en gaat een nieuwe termijn van 20 jaren in. Hiervoor dient opnieuw te worden betaald. Het bestuur kan echter dringende redenen hebben om geen bijzetting toe te staan. Het grafrecht vervalt als de gestelde termijn afloopt en geen verlenging heeft plaatsgevonden.
  Wanneer de begraafplaats niet meer als zodanig wordt geëxploiteerd of een gedeelte van het terrein aan de bestemming van begraafplaats wordt onttrokken, vervalt het recht.
  Het recht om een urn in de urnenmuur te plaatsen wordt onder dezelfde voorwaarden verleend als het recht op een graf.

Artikel 3. Monumenten

  Er mag buiten het grafmonument niets bij het graf aangebracht worden, met uitzondering van kleine bloemen en planten, eventueel met een lage afscheiding, alleen vöör het kruis, met een breedte van maximaal 110 cm en een diepte vanaf het kruis van maximaal 60 cm.
  Bij de rijen Links en Rechts 4 t/m 10 wordt de standaard omranding door de firma Henos aangebracht. De afscheiding mag nooit een belemmering zijn voor het maaien van het gras. De maximale hoogte van de bloemen en planten mag 50 cm bedragen. De verzorging hiervan dient door de nabestaanden te geschieden. Voor beschadiging aan bloemen, ornamenten en dergelijke is het parochiebestuur niet aansprakelijk.
  Indien nodig kan door degenen die het onderhoud plegen een en ander verwijderd of gesnoeid worden.

Artikel 4. Tarieven

  Voor een grafrecht van 20 jaar en voor verlenging van 10 jaar wordt een vergoeding gevraagd. Eveneens wordt een bijdrage in het onderhoud van het kerkhof gevraagd. De bedragen worden jaarlijks vermeld in Ons Eigen Erf en op de website van de Theobaldus parochie.
  Voor een nis in de urnenmuur gelden dezelfde tarieven.
  Voor het delven van een graf worden de kosten die de gravendienst gemaakt heeft in rekening gebracht. Op zaterdag en bij extreem winterse omstandigheden worden meerkosten berekend.

Artikel 5. Algemene bepalingen

  a. Het parochiebestuur zal zorg dragen voor een passend onderhoud van het kerkhof.
  b. Alle graven en urnen die bij ingangsdatum van het reglement vanaf 1 januari 1983 tot 1 januari 2006 aanwezig waren behouden 25 jaar grafrecht en recht op verlenging, het grafrecht van de graven en urnen vanaf 1 januari 2010 heeft een duur van 20 jaar en een recht op verlenging.
  c. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het parochiebestuur.

De grafsteenhouwerij Henos te Oss verzorgt voor ons kerkhof de kruisen.
In overleg met de nabestaanden wordt met deze firma afgesproken welke tekst of bijletteren aangebracht wordt op het kruis.
De gravering in de afdekplaat van de nis in de urnenmuur kan ook door deze firma verzorgd worden.Tarieven voor het kerkhof van Overloon vanaf 01-01-2019

Grafrechten en onderhoud voor de eerste periode van 20 jaar
Grafrecht enkel graf (ook voor plaatsing in urnenmuur) € 450.-
Grafrecht dubbeldiep graf (ook voor plaatsing in urnenmuur) € 660.-
Onderhoud enkel of dubbeldiep graf (ook voor urnenmuur) € 660.-
Kindergraven en onderhoud voor de eerste periode van 20 jaar
grafrecht kindergraf € 250.-
Onderhoud kindergraf € 350.-
Verlenging grafrechten en onderhoud voor een periode van 10 jaar
Verlenging grafrecht enkel graf (ook voor urnenmuur) € 225.-
Verlenging grafrecht dubbeldiep graf (ook voor urnenmuur) € 330.-
Verlenging grafrecht kindergraf € 120.-
Onderhoud enkel/dubbeldiep graf bij verlenging (ook voor urnenmuur) € 330.-
Onderhoud kindergraf bij verlenging voor periode van 10 jaar € 175.-
Afdekplaat urnenmuur € 160.-


Voor het delven van een graf worden de door het bedrijf dat de graven delft te hanteren tarieven door de betreffende firma in rekening gebracht.
Het parochiebestuur is gebonden aan het modelreglement voor het beheer van R.K. begraafplaatsen van de R.K. Nederlandse Kerkprovincie.
Dit modelreglement kun u inzien door hieronder op de knop modelregelment te klikken.
Het is een document in PDF formaat. (Daarvoor hebt u Adobe-reader nodig, die gratis is te downloaden)

Klik hier om het Modelreglement voor R.K. begraafplaatsen te bekijken