UITVAART en/of AVONDWAKE
Als iemand sterft, komen naast alle verdriet vele vragen op de nabestaanden af. Diepere vragen over het mysterie van leven en dood, maar ook praktische vragen. Bij alle verdriet moet in korte tijd gezorgd worden voor het regelen van een afscheid, voor de tekst van rouwbrief, voor de overlijdensadvertentie in de krant en voor het schrijven van de enveloppen. Het is belangrijk het afscheid van een dierbare goed voor te bereiden en met de familie te bespreken. Hoe kunt u het beste recht doen aan zijn of haar persoon? Wat betekent het afscheid voor uzelf?
Bij een overlijden kunt u een beroep doen op de parochie voor het verzorgen van een dienst in de kerk. En, ofschoon er meer mogelijkheden zijn voor het houden van een afscheidsviering, hebben we ons in deze uiteenzetting willen beperken tot de mogelijkheden, welke vanuit de kerk worden aangeboden. In de huidige situatie kunt u voor het melden van een overlijden rechtstreeks contact opnemen met het parochiesecretariaat. Nadat binnen de parochie een kennisgeving van overlijden is ontvangen zullen op de eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: theobaldusparochie.nl
Neem zo spoedig mogelijk contact op met de begrafenisondernemer en geef uw wensen m.b.t. een eventueel kerkelijk afscheid te kennen. De begrafenisonderneming belt altijd zelf naar het parochiesecretariaat, ook wanneer u al iemand van de parochie heeft gesproken.
Het parochiesecretariaat is bereikbaar onder telefoon 0485-471246. (Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06-23887860.)

AVONDWAKE

Indien u dit wenst, wordt er op de vooravond van de uitvaart of crematie om 19.00 uur in de kerk een avonwake voor de overledene gehouden. In een avondwake is er meer ruimte tot een persoonlijke invulling dan bij de uitvaart, die sterker gebonden is aan liturgische regels. Een avondwake steunt u als familie en biedt mensen die niet aanwezig kunnen zijn bij de uitvaart gelegenheid om hun deelneming in gebed en medeleven te betonen. Als u een avondwake wenst, neemt de avondwakegroep rechtstreeks contact met u op en maakt verdere afspraken. Vrijwilligers van de werkgroep avondwake zullen u bezoeken om de wake samen met u voor te bereiden. Meer nog dan bij de uitvaart kunt u als familie in de avondwake een eigen inbreng hebben. Iemand kan iets lezen, een kaars aansteken of een ander gebaar maken. Zo wordt de naam van de overledene bijgeschreven in het boek van overleden en wordt er een kruisje opgehangen. Uw inbreng geeft de viering een heel persoonlijk karakter en steunt u in uw rouwproces. De avondwake kan worden ondersteund door een koor van de parochie. Ook kunnen CD's worden gebruikt. De mogelijkheden tot CD-muziek zijn ruimer dan bij de uitvaartdienst, maar ook hier geldt: respecteer in elk geval het sacrale karakter van de dienst en van het kerkgebouw. De mensen van de avondwake weten wat haalbaar en passend is.

KERKELIJKE   UITVAART / AFSCHEIDSDIENST

De navolgende informatie met betrekking tot kerkelijke uitvaart en afscheidsdienst is een richtlijn. Het voornoemde parochiesecretariaat, dan wel de begrafenisondernemer, kunnen u hierover verder informeren:


Het parochiesecretariaat zal contact leggen tussen u en de coördinator van de deelparochie.
Zodra de begrafenisondernemer de nodige gegevens heeft aangereikt, zorgt de coördinator voor alle praktische zaken
m.b.t. het afscheid in de kerk. De coördinator is met het secretariaat het centrale informatiepunt van de parochie en bewaakt het totaaloverzicht van de gemaakte afspraken. Volg de gebruikelijke gang van zaken om verwarring en vergissingen te vermijden. De begrafenisondernemer zal de organisatie van het afscheid met u doornemen en kan helpen bij het opstellen en verzenden van de rouwbrief. De medewerkers van het secretariaat en de coördinator van de deelparochie beginnen pas met alles voor de avondwake en uitvaart in werking te stellen, ná het officiële telefoontje en bevestiging van de begrafenisondernemer. Dit is mede van belang voor correcte administratieve gegevens, afstemming van tijden en overleg over beschikbare mogelijkheden.
Voor wat betreft de uitvaart kennen we in onze parochie twee liturgische vormen van uitvaartliturgie, t.w. de uitvaart met eucharistieviering en de uitvaart-zonder-priester. Beide zijn volwaardige afscheidsdiensten die in het kerkgebouw plaatsvinden. Aan beide wordt veel zorg besteed. Naar uiterlijke vorm lijken ze op elkaar. Bij een eucharistieviering gaat altijd een priester voor. Het vieren van de eucharistie veronderstelt dat de (meeste) familieleden vertrouwd zijn met de kerkelijke liturgie en deelnemen aan de H. Communie. Bent u niet meer zo vertrouwd met het vieren van de Eucharistie dan kunt u kiezen voor een uitvaart-zonder-priester. Daarbij kan een niet-gewijde vrijwilliger van de parochie voorgaan. Het zal van de eventuele wens van de overledene, van u zelf en van uw familie afhangen welk van beide vormen van uitvaart de voorkeur heeft.
De pastoor of de parochie-vrijwilliger zal u, als voorganger, bezoeken om de gekozen uitvaartdienst voor te bereiden. Het gesprek gaat over de persoon, het leven en het sterven van de overledene. Het kan als basis dienen voor de gedachtenis en voor de persoonlijke invulling van de dienst. Het is belangrijk de uitvaart goed te bespreken met uw familie en met de voorganger. Wat is nodig voor een waardig afscheid? Wilt u bijvoorbeeld zelf de kist binnendragen, lezingen kiezen of zelf uitspreken, muziek zoeken, een persoonlijk woordje doen, een kaars ontsteken. Uw eigen inbreng is uiteraard niet verplicht en u ziet er misschien tegen op. Maar als u het op kunt brengen, mag u er zeker van zijn dat het u voldoening zal geven en dat het u steunt bij uw rouwproces. Wel moet u met de voorganger overleggen wat haalbaar en liturgisch gepast is. De parochie hanteert een algemeen boekje dat gebruikt wordt bij de uitvaart met eucharistie. Het staat vrij om eigen boekjes te maken, maar de inhoud dient vooraf tijdig met de voorganger besproken te worden.
Als regel begint de uitvaartdienst om 10.30 uur. In de uitvaartliturgie is er plaats voor verdriet, dankbare herinnering en voor vertrouwvol gebed. Ook kinderen en jongeren kunnen dit afscheid zinvol mee beleven. Geef ze daartoe de ruimte, zonder te forceren. Bij begraving leest de voorganger de afscheidsgebeden op de begraafplaats. Bij een crematie na een uitvaart kunt u een beroep doen op de voorganger of iemand namens de parochie.